MIND­FUL­NESS
BASED STRESS REDUCTION

Træn­ger du til for­an­dring? Er det tid til at tage dig af dig selv, mærke efter, træde i karak­ter i dit eget liv? Har du brug for at finde hjem til dig selv, så du med over­blik, ro og styr­ke kan bevæ­ge dig bevidst gen­nem dit liv. Hvor du kan blive en bevidst aktiv med­ska­ber af det liv, du ønsker at leve. Et liv med mere selv-omsorg, mere nær­vær og stør­re livs­glæ­de, dybe­re rela­tio­ner og mere over­skud.

Måske føler du, at der mang­ler noget, måske føler du dig pres­set i din hver­dag, måske stres­set eller depri­me­ret. Måske føler du, at du har mistet dig selv et eller andet sted på vejen. Måske ønsker du dig at komme tæt­te­re på dig selv og leve et liv med mere nær­vær og bevidst­hed.

Det får I

Styr­ker evnen til at træf­fe de rig­ti­ge beslut­nin­ger, øget kon­cen­tra­tions­ev­ne og styr­ket kre­a­tiv og innova­tiv tænk­ning

Øget evne til at hånd­te­re pres og kom­plek­si­tet og stør­re for­an­drings­pa­rat­hed

Øget sel­vind­sigt og auten­ti­si­tet

Styr­ket emo­tio­nel og soci­al intel­li­gens og for­bed­ret evne til at kom­mu­ni­ke­re og inter­a­ge­re

Øget nær­vær, livs­glæ­de – Indre balan­ce og ro

Fysisk og men­tal afslap­ning og vel­til­pas­hed

Inte­gra­tion af mind­ful­ness i dit liv, så det ikke kun er noget der star­ter og slut­ter med dette for­løb

OM FOR­LØ­BET

For­lø­bet er med til at træne dig til igen og igen i accept og til­lid at over­gi­ve dig til livet, som det fol­der sig ud. Og deri finde modet og fri­he­den til at tage de skridt, du ønsker at tage. På den måde bli­ver livets udfor­drin­ger og smer­te min­dre lidel­ses­fyld­te og frygtsom­me og livets glæ­der stør­re og mere dyb­t­føl­te.
Mind­ful­ness er et af de mest kraft­ful­de måder at lave per­son­lig udvik­ling på. En vej til at finde ind til den, du egent­lig er. En måde at få adgang til at ople­ve livets fulde poten­ti­a­le og egne stær­ke res­sour­cer.

Bag­grund:
Mind­ful­ness har sine rød­der i bud­dhis­me, men er til­pas­set vest­li­ge behov og er en ikke-reli­gi­øs meto­de, der har været gen­stand for omfat­ten­de forsk­ning siden 1979. Pro­fes­sor of Medi­cin ved Uni­ver­si­ty of Mas­sa­chu­setts Medi­cal Cen­ter Jon Kabat-zinn udvik­le­de MBSR-pro­gram­met (Mind­ful­ness Based Stress Reduction), og det har været anvendt med slå­en­de resul­ta­ter til men­ne­sker med diver­se lidel­ser som fx stress, depres­sion, angst, kro­ni­ske smer­ter mm.

Forsk­nin­gen viser, at pro­gram­met giver en ved­va­ren­de symp­t­om­re­duk­tion og har dyb­de­gå­en­de posi­tiv effekt på del­ta­ger­nes hold­ning, adfærd og sel­vop­fat­tel­se.

I dag er meto­den en aner­kendt og ver­den­s­oms­pæn­den­de meto­de, som nu i lige så høj grad anven­des af men­ne­sker uden fysi­ske eller psy­ki­ske symp­to­mer, men som bare ønsker at leve livet mere fuldt.

PRAK­TISK

For­lø­bet stræk­ker sig over 8–10 uger, hvor vi mødes én gang om ugen i 2,5 time samt én hel dag i gui­det stil­hed. Gen­nem for­lø­bet vil der være medi­ta­tions­ø­vel­ser, blide yogaø­vel­ser, dia­log og diver­se grup­peø­vel­ser.
Der­u­d­over skal du være indstil­let på at træne ca. en halv-hel time om dagen under hele for­lø­bet.

Tid og Sted:

Tors­da­ge kl 18.30 — 21.00

Maj: 1, 8, 15, 22, 29 

Juni: 5, 12, 19, 

Samt lør d 25 maj kl 10–16

Køben­havn K — info kom­mer snart

Under­vi­se­re: Jea­net­te Oxlund & Helle Harbs­mei­er 

Pris:
For pri­va­te: 4.500 kr.
For virk­som­he­der: 4.500 kr. + moms.
Pri­sen dæk­ker 26 under­vis­nings­ti­mer, 4 træ­nings-medi­ta­tio­ner til hjem­me­brug, arbejds­ma­nu­al samt te og sna­cks

For­lø­bet kan tages indi­vi­du­elt – kon­takt mig for flere infor­ma­tio­ner og pris

FOR DIG?

Dette for­løb er til dig, der ønsker et seri­øst og evi­dens base­ret mind­ful­ness for­løb

Til dig, der ønsker et liv med mere nær­vær

Til dig, der føler at det er tid til at stop­pe op og mærke efter om du er på rette vej

Til dig, der ønsker et liv med mere indre ro og mere over­skud

Til dig, der føler dig stres­set eller pres­set

Til dig, der er stres­set

Til dig der ønsker per­son­lig udvik­ling

Til dig, der ønsker et liv med mere selv-omsorg og stør­re livs­glæ­de

Til dig, der læn­ges efter at få kon­takt til, hvad DU gerne vil.