ommig_570x350

REFE­REN­CER

Jeg har dre­vet egen virk­som­hed de sid­ste 10 år, hvor jeg har delt min viden og erfa­ring med mind­ful­ness med pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der, med­ar­bej­de­re og lede­re. Og det føles hver dag som et stort pri­vil­e­gi­um at få lov at beskæf­ti­ge sig med det, jeg bræn­der aller mest for.

UDTA­LEL­SER

KOM­MER SNART

.

.

.

»Medi­ta­tion og mind­ful­ness blev min vej ud. Min vej hjem til mig selv. Og til fri­he­den, til­li­den og kær­lig­he­den«

.

.

MIN BAG­GRUNDERFA­RING OG UDDAN­NEL­SE

Jeg har en kan­di­dat­grad i kom­mu­ni­ka­tion fra Køben­havns Uni­ver­si­tet, har arbej­det som kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver i Dan­mark stør­ste Kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau Advi­ce A/S, er cer­ti­fi­ce­ret Mind­ful­ness instruk­tør fra 2‑årig inter­na­tio­nalt aner­kendt uddan­nel­se grund­lagt af den ame­ri­kan­ske læge Jon-Kabat Zinn, og har arbej­det med men­ne­ske­lig udvik­ling de sid­ste 10 år base­ret på Mind­ful­ness.

Jeg har været per­son­lig råd­gi­ver for lede­re i både det offent­li­ge og i pri­va­te virk­som­he­der, og har under­vist og holdt oplæg i bl.a. Novo Nor­disk, Dan­ske Bank, SKI, Køben­havns Kom­mu­ne, og andre.

REFE­REN­CER