TEAM DEVE­L­OP­MENT

Måske er du en del af et team eller leder for et team? Og ønsker at udvik­le jer som grup­pe. Måske fordi noget ikke fun­ge­rer – måske bare fordi du ønsker at det bli­ver endnu skar­pe­re. Et ønske om at tea­met udnyt­ter sit fulde poten­ti­a­le – både for at sikre bedre resul­ta­ter, men også fordi det bli­ver meget sjove­re at gå på arbej­de.

Når vi opda­ger vores egen over­be­vis­nin­ger og ikke mindst får bevidst­hed om, at de andre har et lig­nen­de, dog helt ander­le­des, sæt – og at ingen af over­be­vis­nin­ger­ne er en ende­lig sand­hed – så und­går vi ikke alene et utal af kon­flik­ter, men vi får også mulig­hed for at løfte ’opga­ven’ ind i langt stør­re kre­a­ti­vi­tet. Og på den måde vende det der ple­jer at spæn­de ben og begræn­se til noget der udvi­der og løf­ter nyt innova­tivt, kre­a­tivt felt for løs­ning af opga­ver.

Det får I

Udnyt­tel­se af den enkel­tes og tea­mets fulde poten­ti­a­le

Skar­pe­re, mere bevidst og vel­fun­ge­ren­de team

Færre kon­flik­ter og mis­for­stå­el­ser

Et team hvor den enkel­te tager ansvar for sig selv og for hel­he­den

Bedre sam­ar­bej­de og bedre resul­ta­ter

Mere stresshård­fø­re og høje­re triv­sel

Ærlig og bedre kom­mu­ni­ka­tion – også når situ­a­tio­nen er til­spid­set

OM FOR­LØ­BET

For­løb for jer, der ander­ken­der, at suc­ces også afhæn­ger af et skar­pt og godt team. Jeg sik­rer gen­nem disse for­løb, at indi­vi­det bli­ver sig selv bevidst, og at tea­met får bevidst­hed og for­stå­el­se for hin­an­dens møn­stre og dri­ve­re.

Vi arbej­der des­u­den med bevidst kom­mu­ni­ka­tion, som vil styr­ke sam­ar­bej­det og være med til at skabe et nyt indi­vi­du­elt og hel­heds­o­ri­en­te­ret ansvar for at nå jeres fulde poten­ti­a­le.

Oftest vil mange teams være begræn­se­de af, at med­lem­mer­ne af tea­met ikke altid har modet til at ita­le­sæt­te det, der fak­tisk er. Kun det ’pæne’ bli­ver lagt på bor­det, hvor alle kan se. Men – vi arbej­der med at finde modet til at lægge det HELE på bor­det, altså hive det vi gem­mer under bor­det frem i lyset, fordi vi har langt stør­re chan­ce for at nå i mål, hvis vi ken­der hele sand­he­den. Det hele ER der jo alli­ge­vel.

For­lø­bet er des­u­den med til at skabe stør­re arbejds­glæ­de og stresshård­før­hed.

PRAK­TISK

For­lø­bet kan skræd­der­sy­et så det pas­ser til din virk­som­hed både i for­hold behov, mid­ler, til vinkling af tema­er og i for­hold til for­lø­bets læng­de. En form kunne fx bestå af 4 ses­sio­ner af 3 timer for­delt over 6–8 uger.

Pri­sen sæt­tes efter antal­let af ses­sio­ner og del­ta­ge­re.

Mulig­hed for at sende enkel­te med­ar­bej­de­re på et af de åbne for­løb.

FOR JER?

Der ønsker udvik­ling af den enkel­te og tea­met som en hel­hed

Ønsker at tage jeres team til et nyt niveau

Ønsker bedre sam­ar­bej­de

Ønsker at blive bedre til at kom­mu­ni­ke­re