Master of Ener­gy — lær at hacke din ener­gi

Master of Ener­gy er et udvik­len­de for­løb for dig, som ønsker at opti­me­re din ener­gi og livs­stil. Alt er byg­get op og dan­net af ENER­GI: den fysi­o­lo­gi­ske ener­gi, den men­tale- og følel­ses­mæs­si­ge, den spi­ri­tu­el­le ener­gi og den uni­ver­sel­le.

Uan­set hvem du er, og hvor du er i livet, så hand­ler det altid om ener­gi. Det er DEN, du går ud i ver­den med. Det er den, andre men­ne­sker afko­der dig ud fra. Den er den, der er med til at afgø­re, hvor godt du per­for­mer. Det er den, som mulig­gør de ting, du gerne vil. Og måske vig­tigst – det er DEN, der er med til at afgø­re, hvor­dan du ople­ver det at være i livet.

MÅLET MED FOR­LØ­BET
Du har alt den ener­gi, du har brug for – hvis du bevidst arbej­der med den, og har de rette værk­tø­jer.

Med vores for­skel­li­ge fag­li­ge kom­pe­ten­cer – og ikke mindst med den stær­ke ener­gi, der er imel­lem os – har vi skabt et helt unikt for­løb. Med afsæt i den nye­ste forsk­ning vil del­ta­ger­ne blive mestre i at hacke, balan­ce­re og bevidst styr­ke deres egen ener­gi.

For­lø­bet vil give del­ta­ger­ne en øget bevidst­hed om sam­men­hæn­gen mel­lem krop og sind. Denne øgede bevidst­hed er nøg­len til at opnå balan­ce livet igen­nem, så du kan til­pas­se din ener­gi efter behov.

Dine takeaways:

 • Red­ska­ber til at hacke din men­tale og fysi­ske ener­gi
 • Red­ska­ber til at hacke din stress og for­bed­re din per­for­man­ce
 • Red­ska­ber til at for­stå og arbej­de med ener­gi­en i dine rela­tio­ner
 • Red­ska­ber til at hacke dig ind i natu­rens kraft
 • Et fri­e­re liv med høje­re ener­gi og tak­nem­me­lig­hed
 • Et men­talt og fysisk sun­de­re liv
 • En sta­bil medi­ta­tions­prak­sis som pas­ser til dig og din hver­dag
 • Evnen til at være til­ste­de i nuet og slip­pe tan­ke­myl­der
 • Et unikt fæl­leskab med andre ener­gi­fyld­te og inspi­re­ren­de men­ne­sker 

Fra­mework

For­lø­bet er fuld­stæn­dig unikt i sin til­gang, da vi bevidst arbej­der med både den men­tale, fysi­ske og uni­ver­sel­le ener­gi for at sikre opti­malt udbyt­te, da disse ener­gikil­der påvir­ker hin­an­den. Del­ta­ger­ne vil få et helt unikt ind­blik i, hvor ulø­se­ligt vores under­be­vidst­hed, bevidst­hed og krop helt ind på cel­le­plan hæn­ger sam­men. Des­u­den vil det blive syn­lig­gjort, hvor­dan man ube­vidst kan have kod­nin­ger, der for­hin­drer at man lever det liv, man ønsker.
For­lø­bet vil ikke blot gøre del­ta­ger­ne i stand til at se sam­men­hæn­ge­ne, men vil også sikre at de får den helt rig­ti­ge værk­tøjskas­se til at hacke sig til fuld kon­trol af både egen og omver­dens ener­gi. Master of Ener­gy!

Master of Ener­gy for­lø­bet inklu­de­rer:

For­lø­bet base­rer sig på den nye­ste forsk­ning, men byder sam­ti­dig på en masse prak­ti­ske øvel­ser og læring, så vi sik­rer inte­gra­tion i din hver­dag.

For­lø­bet varer 10 uger og består af 5 fysi­ske og 5 onli­ne-ses­sio­ner.

Opstart er d. 4/11 2020

 • 10 ugers for­løb med Jea­net­te Oxlund & Nick­o­lai Dam­gaard.
 • 5 fysi­ske Master of Ener­gy ses­sions
 • 5 onli­ne ses­sio­ner i et udvik­len­de for­mat jvf. The Jour­ney
 • Gar­min Vivo tra­ck­er til at følge søvn­ud­vik­ling og ‑akti­vi­tet, ”Body bat­te­ry” samt stres­sni­veau
 • 30 min. dag­ligt pro­gram til men­tal og fysisk træ­ning.
 • Master of Ener­gy jour­nal

Pris for hele for­lø­bet: kr.16.999. Early bird kr. 14.999 udlø­ber d. 21 okt kl. 12.00

LÆS MEGET MERE HER