STRESS REDUK­TION FOR MED­AR­BEJ­DE­RE

For­må­let med dette for­løb er at styr­ke med­ar­bej­de­rens evne til at hånd­te­re pres. At gøre dem i stand til at tåle mere, idet vi træ­ner evnen til at for­bli­ve sta­bil under pres og der­med flyt­te punk­tet for, hvor­når noget ople­ves som stres­sen­de. For­lø­bet vil altså give med­ar­bej­der­ne en ople­vel­se af at for­nem­mel­sen af stress og pres i hver­da­gen redu­ce­res – uden egent­ligt at ændre på det ydre.

For­lø­bet er byg­get over det inter­na­tio­nalt ander­kend­te MBSR for­løb (Mind­ful­ness Based Stress Reduction) skabt at Jon Kabat-Zinn (Pro­fes­sor of medi­ci­ne, Uni­ver­si­ty of Mas­sa­chu­setts). Dette pro­gram lig­ger til grund for meget af den forsk­ning, der er lavet omkring mind­ful­ness medi­ta­tion og hjer­nen. Og er ble­vet brugt med slå­en­de resul­ta­ter siden 1979)

Det får I

Ind­blik i Mind­ful­ness prin­cip­per­ne og filo­so­fi­en

Ind­fø­ring i forsk­nin­gen omkring medi­ta­tio­nens ind­virk­nin­ger på hjer­nen

Prak­tisk træ­ning i medi­ta­tion og nær­vær­stræ­ning

Stres­ste­o­ri – skabe for­stå­el­se for den sunde og den usun­de stress

For­bed­ret evne til stresshånd­te­ring og mar­kant reduk­tion af stress

Øget følel­ses­mæs­sig flek­si­bi­li­tet og men­tal robust­hed

For­ber­dret kom­mu­ni­ka­tion

Øget triv­sel og arbejds­glæ­de

OM FOR­LØ­BET

Gen­nem for­lø­bet vil vi arbej­de med at blive mere nær­væ­ren­de, mere til­ste­de i nuet. Dvs. blive i stand til at slip­pe tan­ker om for­ti­den, når du har lyst til det og hoppe ud af ham­ster­hju­let af tan­ker og bekym­rin­ger og frem­ti­den – for i ste­det at være helt til­ste­de i nuet. Det er her, du har mulig­hed for at få det hele med. Ople­ve det, der er.

Det er også i nuet, vi kan bryde de uhen­sigts­mæs­si­ge møn­stre, vi alle er fan­get i. Bryde dem og gøre dem til talen­ter, som du kan vælge at træk­ke på efter behov.

Vi kom­mer til at træne evnen til at ’blive hos sig selv’ – også når situ­a­tio­nen spid­ser til og lige­le­des i inter­ak­tio­nen med andre men­ne­sker. Her kom­mer vi blandt andet til at træne at kom­mu­ni­ke­re med mere over­blik, blive bedre i stand til at sætte græn­ser – og ikke mindst at mærke dem. Mærke sig selv og hvad den enkel­te ønsker sig. På den måde bli­ver den enkel­te i stand til at tage ansvar for sig selv, og for sig selv i fæl­les­ska­bet.

For­lø­bet er et ople­vel­ses­o­ri­en­te­ret for­løb, hvor under­vis­nin­gen tager udgangs­punkt i det, der er, og del­ta­ger­nes obser­va­tio­ner. Der vil være små lette teo­re­ti­ske ind­læg. Mas­ser af øvel­ser og deling under­vejs. For­lø­bet læg­ger op til, at del­ta­ger­ne træner/mediterer mel­lem ses­sio­ner­ne.

PRAK­TISK

For­lø­bet kan skræd­der­sy­et så det pas­ser til din virk­som­hed både i for­hold til vinkling af tema­er og i for­hold til for­lø­bets læng­de. En form kunne fx bestå af 4 ses­sio­ner af 3 timer for­delt over 6–8 uger.

Pri­sen sæt­tes efter antal­let af ses­sio­ner og del­ta­ge­re.

Mulig­hed for at sende enkel­te med­ar­bej­de­re på et af de åbne for­løb.