SILENT RETRE­ATS

The quie­ter you beco­me, the more you can hear…” – Rumi

Stil­he­den og opmærk­som­he­den åbner for mulig­he­den for at lande dybt i dit eget hjer­te. Det kræ­ver ofte sær­lig ro og plads at få kon­takt, da hver­da­gen for de fle­ste kører i et meget højt tempo og der­for ofte blot ender med ube­vid­ste hand­lin­ger på auto­mat­pi­lot. Vi bom­bar­de­res kon­stant med ind­tryk og input fra soci­a­le medi­er og vores omgi­vel­ser. Vi kom­mer ube­vidst til at skabe et liv, hvor vi kon­stant er , og hvor der sjæl­dent er et øje­blik uden hand­ling. Der­for er det så essen­ti­elt at til­la­de os selv at stop­pe op engang imel­lem, så vi gen­ska­ber denne kon­takt. Kon­tak­ten til dig selv og din egen viden.

ANDET RELE­VANT

SEN­SOM­MER SILENT RETRE­AT

Nye dato­er på vej

En dag i Stil­hed

Nye dato­er på vej

Det får du

Mulig­hed for at con­necte dybt med dig selv
Tid kun til dig
Mulig­hed for at mærke efter og lytte til det, der er sandt for dig
Dyb afstres­ning og balan­ce­ring af krop og sind
Stil­hed og medi­ta­tion
Dage helt offli­ne
God tid til selv­omsorg, bad­ning, sauna, kro­ps­be­hand­lin­ger, gå-ture i natu­ren
Mas­ser af søvn
Læk­ker sund øko­lo­gisk mad

OM RETRE­A­TET

Dette retre­at er en ene­stå­en­de mulig­hed for at tjek­ke ind med dig selv – stop­pe op et øje­blik og mærke efter, hvor­dan det egent­lig står til, om du er på rette vej, hvor­dan krop og sind egent­lig har det – en mulig­hed for at lytte til det, der er sandt. En mulig­hed for at se dig selv klart, og mærke hvor­dan du gerne vil bevæ­ge dig i dit liv.

Retre­a­tet udby­des i for­skel­lig læng­de. Jo læn­ge­re des dybe­re vil du lande i stil­he­den, dig selv og i den til­lid og uni­ver­sel­le kær­lig­hed. Under retre­a­tet er der ingen kom­mu­ni­ka­tion del­ta­ger­ne imel­lem eller med omver­de­nen – bort­set fra når vi ankom­mer og tager afsked igen. Der vil være pro­gram med for­skel­li­ge gui­de­de medi­ta­tio­ner fra mor­gen til aften retre­a­tet igen­nem.

Medi­ta­tio­ner­ne vil være afveks­len­de, nogle blide Yin yoga ses­sio­ner, gåen­de medi­ta­tio­ner, og natur­lig­vis sid­den­de og lig­gen­de medi­ta­tio­ner, samt medi­ta­tio­ner med fokus på kær­lig­hed og ven­lig­hed. Men der vil også være god tid til egen prak­sis og selv­omsorg.

Der er mulig­hed for støt­te dig gen­nem retre­a­tet med kro­p­ste­ra­pi, med bad­ning i fjor­den og sau­nagus, for uden­dørs opvar­met elver­bad under stjer­ner­ne, for gåtu­re i den smuk­ke natur, gong-medi­ta­tio­ner og lyd-hea­ling. Eller måske en lille medi­ta­tion i nabokir­ken. Og der vil også være mas­ser af tid til at hvile og nyde en kop te i de smuk­ke gamle stuer med udsigt over haven og fjor­den, til gå-ture eller en mid­dag­slur.

Under hele retre­a­tet vil der blive invi­te­ret til at sluk­ke tele­fo­ner, com­pu­te­re mm.

Retre­a­tet fore­går i en lille perle af natur og kær­lig­hed i Villa Fjord­høj. Der vil blive ser­ve­ret sund og læk­ker mad lavet fra bun­den af øko­lo­gisk og loka­le råva­rer.

PRAK­TISK

Pri­ser og dato­er på vej!

Til­mel­din­gen er bin­den­de, når du mod­ta­ger en bekræf­tel­se på mail. Ved afbud min­dre end 30 dage før kur­sus­start refun­de­res 50% af kur­suspri­sen. Ved afbud min­dre end 14 dage før er der ingen refu­sion.

TIL DIG, DER

træn­ger til tid til dig selv

ønsker at finde indre ro og sand­hed

ønsker bedre kon­takt med dig selv

har en travl hver­dag

læn­ges efter ret­ning og mening

er stres­set eller pres­set

læn­ges efter plads, ro og selv­omsorg

har lyst til at udfor­dre dig selv

har lyst til dyb per­son­lig udvik­ling

har lyst til at komme meget dybe­re i sin mindfulness/meditations prak­sis