PER­SON­LIG RÅD­GI­VER

Er du leder?

Hvem hjæl­per og støt­ter egent­lig dig, når det gæl­der de lidt blø­de­re og per­son­li­ge ting? En ven, fami­li­en? 

Det er helt nor­malt at søge støt­te og spar­ring, når det gæl­der det stra­te­gi­ske og for­ret­nings­mæs­si­ge. For at få de bed­ste resul­ta­ter, køber vi hjælp hos stra­te­gi­kon­su­len­ter og andre pro­fes­sio­nel­le men­ne­sker, som kan hjæl­pe os med vores for­ret­nings­mæs­si­ge udfor­drin­ger og støt­te virk­som­he­den til at opnå de resul­ta­ter, vi drøm­mer om.

Men langt min­dre nor­malt er det at hente pro­fes­sio­nel spar­ring og råd­giv­ning på det mere ‘bløde’. På alt det, der hand­ler om per­son­li­ge udfor­drin­ger, om det psy­ko­lo­gi­ske i inter­ak­tio­nen og kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem men­ne­sker. Og det endda til trods for, at det ofte er en langt svæ­re­re opga­ve, da det kan være utro­lig svært at ’få øje på os selv’, se hvad der dri­ver os rundt, og få øje på de psy­ko­lo­gi­ske dyna­mi­k­ker, der er på spil i et team.  Og det er fak­tisk også svært, selv om du har en høj soci­al intel­li­gens!

Der­for er det langt fra altid, at dit, tea­mets, virk­som­he­dens fulde poten­ti­a­le opnås. 

Hvis du vil opnå det fulde poten­ti­a­le, så er både det for­ret­nings­mæs­si­ge og det per­son­li­ge og rela­tio­nel­le nød­ven­digt at få til at gå op i en høje­re enhed! 

Det får du

Jeg støt­ter dig i din per­son­li­ge udvik­ling som men­ne­ske og leder. Der tages udgangs­punkt i de situ­a­tio­ner, du ople­ver gen­tag­ne udfor­drin­ger med. 

Jeg spar­rer med dig i for­hold til ledel­ses­mæs­si­ge udfor­drin­ger i rela­tion til tea­met og i for­hold til rela­tio­nen mel­lem team­med­lem­mer, osv. 

Jeg spar­rer med dig om, hvor­dan du gri­ber dine med­ar­bej­de­re an kom­mu­ni­ka­tions­mæs­sigt og ledel­ses­mæs­sigt.

Jeg står lige bag ved dig, når der er behov for at vende bekym­rin­ger og tan­ker — de tan­ker, der hol­der dig vågen om nat­ten (eller fru­stre­rer dig mest).

Jeg møder gerne op som faci­li­ta­tor af dit (leder)team arbej­de og bidra­ger til, at der bli­ver skabt et til­lids­fuldt fun­da­ment. Der­ved ved du præ­cis, hvad der skal arbej­des med for at tage tea­met til det næste niveau — resul­tat­mæs­sigt og rela­tio­nelt!  

OM

Jeg støt­ter dig i din per­son­li­ge udvik­ling som men­ne­ske og leder. Jeg går helt tæt på og hjæl­per dig med at spot­te og bryde uhen­sigts­mæs­si­ge møn­stre. Jeg spar­rer med dig i for­hold til ledel­ses­mæs­si­ge udfor­drin­ger i din orga­ni­sa­tion, i rela­tion til dit team og tea­met imel­lem.  Jeg står lige bag ved dig, når der er behov for at vende bekym­rin­ger og tan­ker — de tan­ker, der hol­der dig vågen om. 

Jeg hjæl­per dig med at navi­ge­re i de usyn­li­ge psy­ko­lo­gi­ske meka­nis­mer, og støt­ter dig med at udnyt­te dit fulde poten­ti­a­le og ikke mindst dine med­ar­bej­de­res og får skabt de bed­ste muli­ge resul­ta­ter i dit arbejds­liv soci­alt og for­ret­nings­mæs­sigt

PRAK­TISK

At være en per­son­lig råd­gi­ver er en til­lids­sag, så et sådant sam­ar­bej­de star­ter med et møde og et par kop­per kaffe…

Et sådan sam­ar­bej­de tager udgangs­punkt i dine behov og skræd­der­sy­es der­for både i for­hold til ’form’ og pris.

NOGET FOR DIG?

Til dig, der vil sikre, at du opnår dit og tea­mets fulde poten­ti­a­le

Til den ambi­tiø­se leder, hvor kun det bed­ste er godt nok

Til dig, der ander­ken­der, at det psy­ko­lo­gi­ske og men­ne­ske­li­ge er halv­de­len af en suc­ces

Til dig, der ønsker at sikre at du ikke bli­ver blind på dig selv eller dit tema

Til dig der ønsker at sik­rer kon­stant udvik­ling – per­son­ligt som for­ret­nings­mæs­sigt

Til dig der ønsker at bevæ­ger dig bevidst, modigt og visio­nært gen­nem dit leder­skab og undgå at navi­ge­re ud fra frygt og risi­ci