MIND­FUL LEA­DERS­HIP DEVE­L­OP­MENT

Det hand­ler om auten­tisk leder­skab. At star­te inde­fra. At blive så skarp på egne møn­stre, at du ikke læn­ge­re ube­vidst kom­mer til at lade dig selv styre og lede af dem og lede fra dem.

Det hand­ler om at få en dybe­re ind­sigt i din egen såvel som men­ne­skets natur. Blive skar­pe­re på at mærke, hvor dine med­ar­bej­de­re er, og hvor de bevæ­ger sig fra. Må den måde bli­ver det muligt at lede meget mere præ­cist og frit og såle­des langt mere opti­malt i for­hold til den bed­ste udnyt­tel­se af res­sour­cer og skabe et vel­fun­ge­ren­de, stærkt og begej­stret team.

For­lø­bet skal des­u­den være med til at give dig en stør­re men­tal flek­si­bi­li­tet og følel­ses­mæs­sig robust­hed, som er en abso­lut nød­ven­dig­hed i den moder­ne leders kom­plek­se hver­dag og kon­stan­te skift. Mange lede­re ople­ver så stort pres, at der er en risi­ko for at vi kom­mer til at lede fra frygt. Det er hver­ken kon­struk­tivt – eller en sær­lig rar måde at leve sit liv på.

Og så hand­ler for­lø­bet om at skabe så meget bevidst nær­vær, at du sik­rer, at du bevæ­ger dig præ­cis, som du ønsker. At blive i stand til at mærke, om du er på rette vej, også når hove­d­et ikke kan følge med. Og mærke hvil­ke visio­ner du har for en inspi­re­ren­de frem­tid set som en hel­hed. Og ikke mindst blive i stand til at opnå dem.

Det får du

Forsk­nin­gen bag mind­ful­ness og medi­ta­tion er efter­hån­den gan­ske omfat­ten­de på ver­dens­plan, og resul­ta­ter­ne er slå­en­de. Føl­gen­de er et lille udsnit af nogle af de forsk­nings­ba­se­re­de effek­ter mind­ful­ness og medi­ta­tion har på både krop, hjer­ne og men­tal til­stand. (Kil­der: pro­fes­sor i medi­cin Jon Kabat-Zinn, neu­ro­bi­o­log dr. Dani­el Sie­gel og hjer­ne­for­sker dr. Richard David­son):

Øget sel­vind­sigt og auten­si­tet

Men­tal flek­si­bi­li­tet og følel­ses­mæs­sig robust­hed

Stresshård­før og for­an­drings­pa­rat

Emo­tio­nel og soci­al intel­li­gens

Beslut­nin­ger, kre­a­ti­vi­tet og innova­tion

Øget livs­glæ­de og posi­tivt livs­syn

Mind­ful­ness og medi­ta­tion er meget effek­tivt og kraft­fuldt, når det gæl­der foku­se­ret og bevidst træ­ning af hjer­nen. Vig­tig­he­den af at træne og styr­ke krop­pen er nu almen viden, men det er ikke alle, der er klar over, at det lige­le­des er muligt at træne vores hjer­ne, så den kom­mer til at fun­ge­re mere effek­tivt og mere opti­malt. Mind­ful­ness medi­ta­tion er måden, hvor­på du kan træne din hjer­ne og styr­ke cen­tre i hjer­nen, som i høj grad kan være med til at styr­ke dit leder­skab.

OM TRÆ­NIN­GEN

For­lø­bet tager udgangs­punkt i lede­rens egne ledel­ses­mæs­si­ge erfa­rin­ger og udfor­drin­ger – og i livet som hel­hed. Såle­des bli­ver for­lø­bet ved­kom­men­de og sik­rer direk­te og mål­ret­tet rele­vans, udvik­ling og fremad­ret­tet inte­gra­tion.

For­lø­bet skræd­der­sy­es til dine behov. Typisk på for­lø­bet vil vi arbej­de med tema­er som:

Det auten­ti­ske leder­skab, High Per­for­man­ce og res­sour­ce­op­ti­me­ring, Stresshånd­te­ring,  Visio­ner og ledel­ses­mæs­si­ge vær­di­er, Mind­ful kom­mu­ni­ka­tion og inter­ak­tion.

Des­u­den vil medi­ta­tion indgå som træ­nings­værk­tøj, da medi­ta­tio­nen er afgø­ren­de i for­hold til den bevidst­hed vi skal træne. Her­un­der vil der indgå teo­ri­en bag medi­ta­tion og dens effek­ter sær­ligt på hjer­nen

Lige­le­des vil faci­li­te­ret stil­hed være en del af denne udvik­ling. Dette bli­ver også plan­lagt efter ønsker og mulig­hed, men kunne fx en enkelt dags silent retre­at, et 48 timer eller 4 dags silent retre­at.

En afgø­ren­de mulig­hed for per­son­lig udvik­ling. Med mulig­hed for at ople­ve den enor­me styr­ke, der lig­ger i din egen indre ro og en klar­hed, der ofte gør det muligt at se den skån­sels­lø­se sand­hed om os selv. Den sand­hed, der skal til for at flyt­te noget.

PRAK­TISK

For­lø­bet skræd­der­sy­es til dine ønsker og behov og tager udgangs­punkt i det sted du er. Et for­løb kunne være 8 ses­sio­ner á 1,5 time over en  10–14 ugers peri­o­de.

Mel­lem ses­sio­ner­ne skal du påreg­ne træ­ning på egen hånd, opti­malt set en halv time hver dag. Træ­nin­gen består af medi­ta­tion og andre pro­ces­op­ga­ver. Dette kan ska­le­res, så det pas­ser behov og hver­dag.

Til dig, der…

ønsker et indi­vi­du­elt, unikt og seri­øst udvik­lings­for­løb for dig , der tør udvik­ling på dybe­ste niveau.

vil sikre, at du leder fra mod og over­blik frem for frygt og i reak­ti­vi­tet

ønsker og er inter­es­se­ret i per­son­lig udvik­ling

tør kigge på dig selv – også på de min­dre flat­te­ren­de sider

ønsker og mær­ker, at der bli­ver kaldt på noget mere og andet end de tra­di­tio­nel­le værk­tø­jer og pro­gram­mer.

ønsker at øge for­nem­mel­sen af auten­si­tet, styr­ke og sta­bi­li­tet i dig selv og i sin hver­dag.

er klar til den nye gene­ra­tion af ‘ledel­se’ – af sig selv og sine med­ar­bej­de­re.