Intro­duk­tion
Når du besø­ger vores web­s­i­te, ind­sam­les der oplys­nin­ger om dig. Disse bru­ges til at til­pas­se og for­bed­re vores ind­hold og til at øge vær­di­en på siden. Hvis du ikke ønsker, at der ind­sam­les oplys­nin­ger, bør du slet­te dine cook­i­es (se vej­led­ning) og und­la­de vide­re brug af web­s­i­tet.

Neden­for har vi uddy­bet, hvil­ke infor­ma­tio­ner der ind­sam­les, deres for­mål og hvil­ke tred­je­par­ter, der har adgang til dem.

Cook­i­es
Web­s­i­tet anven­der ”cook­i­es”, der er en tekst­fil, som gem­mes på din com­pu­ter, mobil el. til­sva­ren­de med det for­mål at gen­ken­de den, huske indstil­lin­ger, udfø­re sta­ti­stik og mål­ret­te annon­cer. Cook­i­es kan ikke inde­hol­de ska­de­lig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slet­te eller blo­ke­re for cook­i­es. Se vej­led­ning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du slet­ter eller blo­ke­rer cook­i­es, kan du risi­ke­re, at web­s­i­tet ikke fun­ge­rer opti­malt, samt at der er ind­hold, du ikke kan få adgang til.

Web­s­i­tet inde­hol­der cook­i­es fra tred­je­part i form af Goog­le Ana­ly­ti­cs.

Pri­vat­livspo­li­tik

Gene­relt om per­so­nop­lys­nin­ger
Per­so­nop­lys­nin­ger er alle slags infor­ma­tio­ner, der i et eller andet omfang kan hen­fø­res til dig. Når du benyt­ter vores web­s­i­te, ind­sam­ler og behand­ler vi en række sådan­ne infor­ma­tio­ner.

Vi ind­sam­ler og behand­ler typisk føl­gen­de typer af oplys­nin­ger: Et unikt ID og tek­ni­ske oplys­nin­ger om din com­pu­ter, tab­let eller mobil­te­le­fon, dit IP-num­mer, geo­gra­fisk pla­ce­ring, samt hvil­ke sider du klik­ker på (inter­es­ser). I det omfang du selv giver eks­pli­cit samtyk­ke her­til og selv ind­ta­ster infor­ma­tio­ner­ne behand­les des­u­den: Navn, e‑mail og tele­fon­num­mer.

Sik­ker­hed
Vi har truf­fet tek­ni­ske og orga­ni­sa­to­ri­ske for­an­stalt­nin­ger mod, at dine oplys­nin­ger hæn­de­ligt eller ulov­ligt bli­ver slet­tet, offent­lig­gjort, fortabt, for­rin­get eller kom­mer til uved­kom­men­des kend­skab, mis­bru­ges eller i øvrigt behand­les i strid med lov­giv­nin­gen.

For­mål
Oplys­nin­ger­ne bru­ges til at iden­ti­fi­ce­re dig som bru­ger samt til at mål­ret­te bud­ska­ber på andre kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler, som vil have størst sand­syn­lig­hed for at være rele­van­te for dig. Her­u­d­over anven­der vi oplys­nin­ger­ne til at opti­me­re vores ind­hold på web­s­i­tet.

Peri­o­de for opbe­va­ring
Oplys­nin­ger­ne opbe­va­res i det tids­rum, der er til­ladt i hen­hold til lov­giv­nin­gen, og vi slet­ter dem, når de ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge. Peri­o­den afhæn­ger af karak­te­ren af oplys­nin­gen og bag­grun­den for opbe­va­ring. Det er der­for ikke muligt at angi­ve en gene­rel tids­ram­me for, hvor­når infor­ma­tio­ner slet­tes.

Vide­re­gi­vel­se af oplys­nin­ger
Data om din brug af web­s­i­tet, geo­gra­fisk pla­ce­ring, køn og alder­s­seg­ment m.v. vide­re­gi­ves til tred­je­par­ter i det omfang disse oplys­nin­ger er kendt. Du kan se hvil­ke tred­je­par­ter, der er tale om, i afsnit­tet om ”Cook­i­es” oven­for.

Vi benyt­ter her­u­d­over en række tred­je­par­ter til opbe­va­ring og behand­ling af data. Disse behand­ler ude­luk­ken­de oplys­nin­ger på vores vegne og må ikke anven­de dem til egne for­mål.

Vide­re­gi­vel­se af per­so­nop­lys­nin­ger som navn og e‑mail mv. vil kun ske, hvis du giver samtyk­ke til det. Vi anven­der kun data­be­hand­le­re i EU eller i lande, der kan give dine oplys­nin­ger en til­stræk­ke­lig beskyt­tel­se.

Ind­sigt og kla­ger
Du har ret til at få oplyst, hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger jeg behand­ler om dig. Du kan des­u­den til enhver tid gøre ind­si­gel­se mod, at oplys­nin­ger anven­des. Du kan også til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til, at der bli­ver behand­let oplys­nin­ger om dig.

Hvis de oplys­nin­ger, der behand­les om dig, er for­ker­te har du ret til at de bli­ver ret­tet eller slet­tet. Hen­ven­del­se herom kan ske til: kontakt@jeanetteoxlund.dk. Hvis du vil klage over vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, har du også mulig­hed for at tage kon­takt til Data­til­sy­net.

Udgi­ver
Web­s­i­tet ejes og publi­ce­res af Jea­net­te Oxlund.