_MG_3783_B

OM MIG

Jeg har dre­vet egen virk­som­hed de sid­ste 10 år, hvor jeg har delt min viden og erfa­ring med mind­ful­ness med pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der, med­ar­bej­de­re og lede­re. Og det føles hver dag som et stort pri­vil­e­gi­um at få lov at beskæf­ti­ge sig med det, jeg bræn­der aller mest for.

MIT MØDE MED MIND­FUL­NESS

Jeg er mor til min lille søn David på 1 år og et par skøn­ne tvil­lin­gepi­ger, Augus­ta og
Alma, på 11 år.

Og det var netop i for­bin­del­se med mine piger, at jeg stød­te på mind­ful­ness. En tvil­lin­ge­gravi­di­tet, det nye liv med to spæd­børn og en kar­ri­e­re i over­ha­lings­ba­nen blev star­ten på en peri­o­de fyldt med ure­a­li­sti­ske krav til mig selv og mine præ­sta­tio­ner og for­gæ­ves for­søg på at kon­trol­le­re og ændre på noget, som ikke var muligt at ændre. En peri­o­de med et hav af fik­se­re­de ideer om præ­cist, hvor­dan jeg gerne ville have tin­ge­ne skul­le være. Og en ople­vel­se af for før­ste gang i mit liv ikke at kunne komme igen­nem det ved blot at skrue op, præ­ste­re mere, være dyg­ti­ge­re, bedre, hur­ti­ge­re …

En peri­o­de, der endte med mave­sår, stress og depres­sion.

»Medi­ta­tion og mind­ful­ness blev min vej ud. Min vej hjem til mig selv. Og til fri­he­den, til­li­den og kær­lig­he­den«

Det blev – og er – en kæmpe res­sour­ce for mig. En res­sour­ce, der har givet mit liv en let­hed, fyldt med til­lid og kær­lig­hed. En res­sour­ce, der gjor­de og gør det muligt for mig at nyde og være med det, der fak­tisk er. Også når det er svært.

En res­sour­ce, der har givet mig fri­hed og glæde og følel­sen af at være MIG mere end nogen­sin­de før.

MIN BAG­GRUNDERFA­RING OG UDDAN­NEL­SE

Jeg har en kan­di­dat­grad i kom­mu­ni­ka­tion fra Køben­havns Uni­ver­si­tet, har arbej­det som kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver i Dan­mark stør­ste Kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau Advi­ce A/S, er cer­ti­fi­ce­ret Mind­ful­ness instruk­tør fra 2‑årig inter­na­tio­nalt aner­kendt uddan­nel­se grund­lagt af den ame­ri­kan­ske læge Jon-Kabat Zinn, og har arbej­det med men­ne­ske­lig udvik­ling de sid­ste 10 år base­ret på Mind­ful­ness.

Jeg har været per­son­lig råd­gi­ver for lede­re i både det offent­li­ge og i pri­va­te virk­som­he­der, og har under­vist og holdt oplæg i bl.a. Novo Nor­disk, Dan­ske Bank, SKI, Køben­havns Kom­mu­ne, og andre.

REFE­REN­CER