MINE VÆR­DI­ER

Mind­ful­ness er en inte­gre­ret del af mit liv  og har været det både pri­vat og pro­fes­sio­nelt de sid­ste 10 år. En måde at se og gå til livet på i alle dets facet­ter, som jeg bru­ger, nyder – og meget gerne deler med andre – resten af mit liv.

Fordi der er så meget at hente i for­hold til leve et vågent og bevidst liv. I for­hold til mig selv, mine børn, part­ner, rela­tio­ner, job osv. 
Denne vågen­hed gør, at vi kan træf­fe bevid­ste valg om, hvad vi bru­ger vores liv på.
Bevidst­he­den giver mulig­hed for at mærke, hvad vi har brug for, for at udvik­le os, så vi ople­ver vores eget fulde poten­ti­a­le. Giver os mulig­hed for at for­bin­de os med vores med­men­ne­sker på en dybe­re og mere til­lids­fuld måde.

Denne bevidst­hed, som ændrer så meget for den enkel­te, vil lige­le­des ændre ver­den. Vi vil alle træf­fe ander­le­des bevid­ste valg, der vil styr­ke hel­he­den. Når vi er vågne og bevid­ste vil det sim­pelt­hen ikke være muligt for os at øde­læg­ge vores natur, at mis­hand­le vores dyr i store pro­duk­tio­ner eller lade men­ne­sker lide, mens vi kig­ger væk.
Vi vil tage os af. Det er vores sande natur. Når vi er i kon­takt med os selv.

Sådan en ver­den vil jeg gerne leve i.

MIN TIL­GANG

Mind­ful­ness er rød­der­ne i al den udvik­ling, og de pro­ces­ser jeg laver. Min til­gang er evi­dens­ba­se­ret – både min uddan­nel­ses­mæs­si­ge bag­grund og pro­ces­ser som MBSR-for­lø­bet. MBSR-for­lø­bet lig­ger til grund for meget af den forsk­ning som fin­des på mind­ful­ness og medi­ta­tion.   

Jeg  ser mig selv som en slags bro­byg­ger — mel­lem hjer­ne og hjer­te – mel­lem spi­ri­tu­a­li­tet og viden­skab. Jeg ople­ver, at der er en stor sepa­ra­tion, som er begræn­sen­de for den fulde intel­li­gens. En intel­li­gens som er adgan­gen til livets fulde poten­ti­a­le.   

Og gør mig des­u­den meget umage med, at man ikke behø­ver være ’alter­na­tiv’ for at kunne bevæ­ge sig i et ’lidt alter­na­tivt felt’. Der er plads til alle – præ­cis som de er.

Tid­li­ge­re har jeg gjort mine erfa­rin­ger i kom­mu­ni­ka­tions­bran­chen og er cand.mag i dansk med kom­mu­ni­ka­tions som spe­ci­a­le.